KLASY PRZYSPOSABIAJĄCE

DO PRACY

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku prowadzi nauczanie w klasach przysposabiających do pracy, w których poza nabywaniem umiejętności szkolnych, uczniowie przygotowują się do przyszłej pracy w wybranym przez siebie zawodzie. Po ukończeniu gimnazjum mają możliwość kontynuowania nauki zawodu i podejścia do egzaminu czeladniczego organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu.

Nauka odbywa się od klasy II według następującego programu:

Wymagania wobec kandydatów:


Przykłady zawodów, w których uczniowie mogą się kształcić:

Nad realizacją praktyk czuwa Ochotniczy Hufiec Pracy w Poznaniu.
Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

 1. Podanie o przyjęcie do gimnazjum (pobierz druk).

 2. Zgoda rodziców na naukę w klasie przysposabiającej do pracy (pobierz druk).

 3. 2 x podanie o przyjęcie do Ochotniczego Hufca Pracy (pobierz druk).

 4. 2 x zgoda rodziców na naukę w OHP (pobierz druk).

 5. Kwestionariusz Osobowy Uczestnika OHP (pobierz druk).

 6. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

 7. 2 x kserokopia świadectwa ukończenia klasy I gimnazjum.

 8. 2 x kserokopia aktu urodzenia.

 9. 2 x życiorys napisany własnoręcznie.

 10. 2 x kserokopia opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej o zasadności przyjęcia ucznia do klasy przysposabiającej do pracy; oryginał do wglądu.

 11. Opinia wychowawcy klasy.

 12. Opinia kuratora w przypadku posiadania kuratora sądowego.

 13. 2 x zdjęcie legitymacyjne.